Przychód i koszt dla pożyczkodawcy

Blog

W świetle przepisów prawa osoba prywatna udzielająca pożyczki, o ile jest to pożyczka z wynagrodzeniem, to jest taka, od której naliczane są odsetki, podlega opodatkowaniu od dochodów. Jest to opodatkowanie standardowe, zryczałtowane, przypisane przychodom z tak zwanych zysków kapitałowych i wynosi 19%. Podatek ten nalicza się od przychodu, bez potrącania kosztów uzyskania, w rodzaju kosztów dojazdu do pożyczkobiorcy czy podobnych.

Pożyczkodawca musi odprowadzić ten zryczałtowany podatek dochodowy na rachunek PIT swojego urzędu skarbowego w dniu otrzymania odsetek lub innego przychodu z tytułu pożyczki. Tego rodzaju dochodów, uzyskanych z naliczonych i spłacanych, bądź z kapitalizowanych odsetek, nie łączy się z innymi dochodami, ale należy wykazać je w zeznaniu rocznym. Tak więc w tym przypadku przychód i koszt dla pożyczkodawcy oznacza jedynie przychód z tytułu odsetek i brak kosztów do odpisania.

Z kolei pożyczkobiorca nie zalicza otrzymanej pożyczki do przychodu i nie odprowadza z tego tytułu żadnych podatków. Do wyjątków należy sytuacja, kiedy ktoś otrzymuje pożyczkę bez żadnych odsetek, czyli bez wynagrodzenia, co jest oczywiście dopuszczalne prawnie. Wtedy po stronie pożyczkobiorcy może powstać przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia. Warto przy tym zaznaczyć, że pożyczka bez wynagrodzenia nie jest pożyczką bezzwrotną, to tylko pożyczka bez odsetek.

Jeśli zatem chodzi o przychód i koszt dla pożyczkodawcy, to jak już wspomniano, w przypadku osoby fizycznej może być mowa jedynie o przychodzie z tytułu odsetek.

Przepisy podatkowe wyraźnie precyzują, że z kosztów uzyskania przychodu w prowadzeniu działalności gospodarczej wyłączone są pożyczki. Zatem jeśli przedsiębiorca udzieli innemu tego typu wsparcia, nie może go zaliczyć do swoich kosztów podatkowych, nawet jeśli byłby to podmiot współpracujący z pożyczkodawcą.

Warte przypomnienia jest również to, że nawet jeśli pożyczka nie zostanie zwrócona i po stronie pożyczkodawcy powstanie z tego tytułu strata, nie może on zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodów. Tak więc o ile zwrot pożyczki nie jest równoznaczny z przychodem z działalności gospodarczej, o tyle przychód taki stanowią odsetki otrzymane przez przedsiębiorcę od udzielonej pożyczki. Przychód ten powstaje w dniu wpłacenia odsetek. Ale też przychodem są wyłącznie odsetki realnie zapłacone, naliczone a niewpłacone takim przychodem nie są.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *