Sprzedaż weksla

Blog

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, w którym skonkretyzowane są prawa określonych dwóch stron – wierzyciela i dłużnika, a mówiąc prościej, sedno weksla polega na tym, że jego wystawca zobowiązuje się do zapłacenia drugiej stronie konkretnej kwoty pieniędzy. Kwota ta, to tak zwana suma wekslowa.

Tak jest w przypadku weksla własnego, który stanowi swoiste przyrzeczenie zapłaty. Drugim rodzajem są weksle trasowane, w przypadku których mamy do czynienia z trzema stronami, wystawcą weksla, osobą, na rzecz której ma nastąpić wypłata, nazywaną remitentem oraz osobą, która ma dokonać zapłaty sumy wekslowej – jest to trasant.

Sprzedaż weksla jest czynnością często spotykaną w dzisiejszym świecie finansów, jest to bowiem wierzytelność, a każdy rodzaj wierzytelności może podlegać obrotowi handlowemu. Weksel może także mieć zastosowanie jako zabezpieczenie kredytu, przy sprzedaży ratalnej albo w leasingu.

W kontaktach między przedsiębiorcami wykorzystuje się go niekiedy również jako specyficzny instrument płatniczy. Można mówić też o funkcji refinansowej weksla, polegającej na możliwości złożenia go w banku w celu wykupienia go przez bank przed terminem płatności. Sprzedaż weksla w tym przypadku jest ułatwieniem dla wierzyciela, który nie musi czekać na termin płatności, natomiast otrzymuje sumę wekslową pomniejszoną o dyskonto.

W ostatnim czasie wiele firm windykacyjnych oferuje kupno wierzytelności, wydawać by się zatem mogło, że sprzedaż weksla jest znakomitym sposobem zarobienia pieniędzy. Tymczasem nie wszyscy zdają sobie sprawę, że sprzedając weksle możemy narobić sobie kłopotów – popaść w długi lub paść ofiarą oszustów. Sprzedając weksel, który może nigdy nie zostać wykupiony, narażamy się na to, że jego następny posiadacz będzie dochodził roszczeń w stosunku do nas.

Możemy zatem mieć do czynienia z sytuacją, że ktoś kupi od nas weksel właśnie po to, aby potem od nas dochodzić należności. Jeśli bowiem wystawca weksla własnego nie spłaci swojego zobowiązania, kolejny posiadacz może egzekwować roszczenia od dowolnego z poprzednich właścicieli weksla. Jak się przed tym uchronić? Można umieścić klauzulę „bez odpowiedzialności za zapłatę”. Lepszym rozwiązaniem będzie jednak tak zwany kredyt dyskontowy, czyli wykup weksla przez bank z potrąceniem odsetek dyskontowych. Można też zawrzeć umowę faktoringu, na mocy której faktor płaci za należności, których termin jeszcze nie upłynął.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *